§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania
 6. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 9. Osobom nietrzeźwym zabrania się korzystania z wypożyczalni.
 10. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy,
  2. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
  Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
 2. Czytelnik, od którego pobrano kaucje w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 4. Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odbierana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczanie książek odbywa się w sposób zautomatyzowany, w systemie komputerowym LIBRA.
 2. Limit wypożyczonych książek wynosi 5 pozycji. Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 7. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 pkt. 2 Biblioteka wysyła upomnienie.
 2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Wysokości opłat regulaminowych (§ 2. kaucje, § 4 pkt. 2 odszkodowania za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone) określa obowiązujący w danym roku cennik.
 3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2015r.

2023 © Biblioteka Publiczna w Marklowicach

Joomla Templates by Joomla-Monster.com