1. Prawo korzystania z komputerów i połączenia Internetowego znajdujących się w GBP przysługuje każdemu czytelnikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z komputerów i Internetu można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Osoba zamierzająca korzystać z komputera, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 5. Indywidualna sesja internetowa może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 7. Korzystając z komputerów należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 8. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 11. Niedozwolone jest pozostawienie własnych plików na dysku komputera.
 12. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 13. Użytkownik ma prawo do:
  1. pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
  2. zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach,
  3. odpłatnego kopiowania danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 14. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 15. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika.
 16. Użytkownikowi zabrania się:
  1. podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  2. instalowania (uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika,
  3. instalowania (uruchamiania) na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania przeniesionego z serwisów dostępnych w internecie,
  4. zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
  5. wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  6. przesyłania, udostępniania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz o treściach obrażających uczucia innych,
  7. wykonywania czynności naruszających prawo autorskie twórców i dystrybutorów, oprogramowania danych,
  8. prowadzenia działalności komercyjnej,
  9. łamania zabezpieczeń systemu,
  10. samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie za wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 18. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 19. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 20. Nie przestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z komputerów i łącza internetowego.
 21. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 listopada 2015r.

2023 © Biblioteka Publiczna w Marklowicach

Joomla Templates by Joomla-Monster.com