Dostępność cyfrowa

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 152
44-321 Marklowice

Strona internetowa Biblioteki została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z niniejszą ustawą.

Dostępność cyfrowa strony internetowej Biblioteki polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na naszej stronie zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W serwisie internetowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Beata Jordan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: 32 459 28 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia do Biblioteki z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie i nie później niż w ciągu  7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie o tym poinformujemy oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 152
44-321 Marklowice

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze drugiego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Marklowicach. Do drzwi wejściowych od strony parkingu prowadzi chodnik z kostki brukowej. Drzwi są szerokie umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim. Na jednym poziomie biblioteki znajduje się wypożyczalnia książek, komputery z dostępem do Internetu oraz czytelnia.

Przed budynkiem znajduje się parking. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem biblioteki, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu: 32 454 31 53. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w Bibliotece.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Biblioteki Publicznej w Marklowicach.

Warunkiem wejścia na teren budynku Biblioteki z psem asystującym  jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

2023 © Biblioteka Publiczna w Marklowicach

Joomla Templates by Joomla-Monster.com